Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
 1. Strona główna
 2. Redakcja
 3. Dla autorów
 4. Numery archiwalne
 5. Kontakt
         
  Procedura recenzowania  
         
 
 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (Politechniki Koszalińskiej).
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Teksty autorów przekazywane są recenzentom w sposób uniemożliwiający ich identyfikację. Pobodnie autorzy nie znają recenzentów swoich tekstów (tzw. double-blind review proces).
 • Każda recenzja finalnie otrzymuje formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Takie noty przechowywane są w redakcji i pozostają do wglądu autora i członków redakcji przez co najmniej rok.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:
  • odrzucane są teksty niespełniające wymogów redakcyjnych udostępnianych na stronie internetowej pisma;
  • odrzucane są teksty noszące znamiona plagiatu bądź autoplagiatu (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  • odrzucane są prace zawierające błędy merytoryczne;
  • odrzucane są prace noszące znamiona prac czysto bądź w znacznej mierze publicystycznych;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.